Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

De oplevering vindt plaats zodra de woning klaar is
Oplevering huis - Eventuele uitbreidingen op aantal en soort aansluitingen kunnen naar keuze tijdens het bouwproces meegenomen worden of door de bewoner zelf geregeld worden na oplevering. Procescertificaat Verhuren van onzelfstandige woonruimteDit certificaat van een kamerverhuurder garandeert dat deze aan diverse kwaliteitseisen voldoet... meer

Drie keer was Koning staatssecretaris en ook drie keer Tweede-Kamerlid
Staatssecretaris financiŽn - Drie keer was Koning staatssecretaris en ook drie keer Tweede-Kamerlid. Nadat hij acht jaar president was van de Rekenkamer. Het moment van zijn afscheid had hij liever uitgesteld... meer

Stukken betreffende eventuele samenwerking met andere spaarbanken
Spaarbank - Concept akte van inbreng betreffende de fusie van de Stichting Verenigde Spaarbanken Aalsmeer met de Spaarbank voor de Stad Amsterdam. Agenda's en notulen van de jaarlijkse algemene vergaderingen van aandeelhouders in het grondkapitaal van de bank... meer

Verzekeringen van eigendommen van particulieren en bedrijven
Woudsend verzekeringen - Verzekeringsunie, De Amersfoortse Verzekeringen en De Europeesche Verzekeringen. Sinds die tijd hebben ze een onvergelijkbare knowhow opgebouwd. Gebaseerd op 'Cultuur Historische Wandelroute Woudsend', Hans van Veen en Hans Kooij... meer


Ook worden leges in rekening gebracht voor zowel een vergunning op publieke als particuliere grond.

Dit dient binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen door koper telefonisch gemeld worden aan VloerOnline. De leges zijn een vergoeding voor administratieve handelingen, vastgelegd in de Legesverordening van de gemeente Lochem. Voldoet u hier niet aan, dan geldt het HSB-tarief voor personenauto's exclusief provinciale opcenten. Tot het tijdstip dat volledige betaling door koper heeft plaatsgevonden, blijft al het geleverde materiaal, eigendom van VloerOnline. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op het ongedaan maken van al door VloerOnline verrichte prestaties. VloerOnline heeft het recht, voor levering de koper te informeren van prijswijzigingen als dit het geval is. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de aanbetaling is ontvangen of is voldaan aan artikel 6 sub1. Beperkingen hierop worden genoemd in artikel 5 sub. Hieronder ziet u de eerste 100 woorden van het door u opgevraagde persbericht, na betaling kunt u het hele persbericht lezen.

Bij voorkeur maakt men gebruik van het bij deze nota opgestelde aanvraagformulier waarin een aantal gegevens wordt gevraagd. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. Het Kadaster registreert de oppervlaktes van percelen. Het Kadaster registreert hypotheken en kan daaruit informatie verstrekken. Wanneer in een bestemmingsplan voorschriften zijn opgenomen ten aanzien van standplaatsen kan dat een op zich zelf staande weigeringsgrond zijn. Vragen over erfdienstbaarheden kunnen we niet altijd eenvoudig beantwoorden. VloerOnline aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere goederen van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door het in gebreke blijven van koper.

De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen, en hiervoor te tekenen. De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf al in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen. Voor het gebruik van openbare grond wordt precariobelasting geheven. Weigeren hiervan kan alleen als de afgesproken kwaliteit afwijkt . Het Kadaster beschikt niet over het bouwjaar van woningen. VloerOnline heeft onverkort recht op betaling voor de al door haar verrichte prestaties. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijde boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van VloerOnline. Op alle geleverde producten wordt alleen fabrieksgarantie verleend.

Het Kadaster registreert akten van levering, hypotheekakten en beslagen. Het Kadaster heeft geen informatie over de WOZ-waarde van percelen. De aanvraag voor een standplaats dient schriftelijk te gebeuren. Wat kunt u, de lessee, verwachten bij de bestelling van een bestelauto als deze op naam van uw bedrijf wordt gesteld. VloerOnline sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade voor koper, welke ontstaat door vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen is omzetschade.