Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Bij een lastige hypotheek is dit ongetwijfeld hoger
Ondernemer hypotheek - Dat bespaart jou veel tijd en heeft een toch een maximaal resultaat. Hierdoor is het moeilijk om een beeld te vormen van de hoogte en de continu´teit van het inkomen. De looptijd van de verzekering dient gelijk te zijn aan de looptijd van het bijbehorende leningdeel... meer

Deze vorm van beleggen is de meeste saaie vorm die u zich kunt bedenken
Beleggen - Financieel woordenboek EngelsEen finanancieel woordenboek, vanuit het perspectief van de belegger. Private equity-fondsen zijn het afgelopen halfjaar regelmatig in het nieuws geweest met overnames van Nederlandse bedrijven... meer

De Groenregeling biedt fiscale voordelen voor de biologische agrarische productie
Fiscale groenregeling - PvdA en de andere oppositiepartijen hebben al eerder laten weten de groenregeling te willen behouden. De Waalsprong vergt ingrijpende verplaatsingen van de aanwezige glastuinbouw... meer

Neven, nichten, achterneven en achternichten erven alleen als van een (oud)tante of (oud)oom de broers en zussen niet meer leven
Erven - Bij een getrouwd paar met kinderen, gaat de volledige nalatenschap eerst naar de langstlevende partner en nog niet naar de kinderen. Ouders krijgen altijd minimaal een kwart, de rest wordt verdeeld onder de broers en zussen... meer


Met 11 tegen 10 stemmen wordt besloten het advies nog niet vast te stellen.

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep wordt gediscussieerd of studerende weeskinderen mogen bijverdienen en zo ja hoeveel. Voorgesteld wordt dat de klager een afschrift krijgt toegezonden van de door het uitvoeringsorgaan overgelegde stukken. Bij beschikking van de staatssecretaris van 20 september 1955 zijn met ingang van 1 oktober 1955 voor drie jaren de tweede zittingsperiode de leden en plaatsvervangende leden aangewezen. Betreft de inschakeling van de Raden voor de Kinderbescherming. De Raad wil de omschrijving van onverenigbare functies verscherpen.

De subcommissie kwam voor het eerst op 13 juni 1952 en voor het laatst op 23 december 1953 bijeen. De algemeen secretaris wordt aangewezen als waarnemer van de Raad op de vergaderingen van het bestuur. Bespreking van de gevolgen van de herziening van de Comptabiliteitswet en het rapport-Simons. Bespreking van de procedure en de handelwijze van de minister van Sociale Zaken. Aanwezig zijn de leden van de Commissie Sociale Verzekering en de Commissie Premiedruk Sociale Verzekering de heren Vos, Christiaanse, Van der Ven, Gritter, Meijerink, De Korte en Swiebel en dr.

Vaststelling van een advies aan de minister met een minderheidsnota. De Jong verwacht in december een rapport te kunnen uitbrengen. Het bestuur van de Bank heeft nog niet gereageerd op de aanwijzing van de Raad. Vanaf 1 augustus 1964 hoeven personen die in loondienst treden zich niet meer aan te melden voor deze wet. De voorzitter meent dat de Raad meer in de publiciteit moet komen. Redes van minister Suurhoff en van voorzitter prof.

Ennn je weet van tevoren natuurlijk ook niet of een boek leuk, grappig, spannend of vreemd is. Bespreking van een nota van het Centraal Planbureau over het gezinsbudget bij een stijgend aantal kinderen. De zaak draait om het verstrekken van een WW-uitkering in de periode dat de werknemer vakantie heeft. Het punt van de voordracht van de plaatsvervangende voorzitters en van de leden van het dagelijks bestuur wordt aangehouden. Deze commissie zal bestaan uit kroonleden, 2 maal 6 vertegenwoordigers van resp. Er worden enkele afspraken gemaakt hoe tijdens hearings te werk te gaan.

De conceptregels worden terugverwezen naar de werkgroep Wijziging statuten en reglementen in verband met de WAO. Bespreking van de suggesties van de minister van Sociale Zaken. In deze complexe materie is het belangrijk een eigen vakkundige gids te hebben. Bespreking en vaststelling van de door de secretaris opgestelde vragenlijst. Van Brussel voorgestane koppeling in een nota neer te leggen. Hoe dit toezicht effectiever te maken ? Het rapport komt uit op het scheppen van sancties en een mogelijkheid tot beroep.