Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Het schema laat de verschillende situaties zien bij callopties en putpties
Calloptie - Heeft u een calloptie op een aandeel waarvan een dividend uitkering gaat plaatsvinden, dan kan het voor u interessant zijn om deze optie uit te oefenen voordat het dividend wordt uitgekeerd... meer

Rechtbank bij openbare verkoop geen rekening mee te houden
Openbare verkopen - Rechtbank bij openbare verkoop geen rekening mee te houden. Woonde 1571 Noordeinde westzijde Oud Rechterlijk Archief 333 fol. Op de geplaatste veilingen en openbare inschrijvingen zijn verschillende voorwaarden van toepassing... meer

Het is belangrijk dat u weet, dat het doen van valse aangifte strafbaar is
Aangifte politie - Het is belangrijk dat u weet, dat het doen van valse aangifte strafbaar is. Aan een woning en het interieur valt af te lezen wie of wat er leeft. De meeste voorwerpen die u heeft verloren kunt u aangeven door middel van een Internetaangifte... meer

Totaal zijn de negatieve inkomsten uit deze woning derhalve fl
Aangifte inkomsten belasting - Deze positieve inkomsten werden door Nederland dan niet vrijgesteld. Daarnaast heeft u de zekerheid dat de fiscale afhandeling goed verloopt en dat u daar niet naar om hoeft te kijken... meer


In een klein bedrijf leidt een verstoorde arbeidsrelatie al snel tot ontslag.

Onze Ministers zijn gehouden desgevraagd de inlichtingen te verstrekken die de Algemene Rekenkamer voor haar taak nodig acht. Binnen een maand na ontvangst van deze mededeling stelt Onze betrokken Minister de Algemene Rekenkamer in kennis van hetgeen tot opheffing van haar bezwaar kan leiden. Bij buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging vangt het tijdvak, bedoeld in het eerste lid, aan op de dag volgende op die waarop het buitengewoon verlof is beŽindigd. Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d. Dit besluit kan door middel van een bezwaar en beroep procedure bij de bestuursrechter worden aangevochten. De regels die er zijn daarbij vaak ook praktisch onuitvoerbaar. Dit reglement wordt door plaatsing in de Staatscourant bekend gemaakt. De Algemene Rekenkamer legt haar bevindingen en haar oordeel jaarlijks vast in een rapport. Van de ambtenaren wordt door de president hetzij de eed, hetzij de verklaring en belofte afgenomen.

Er zullen weinig arbeidscontracten zijn waarin staat dat porno niet mag. Om een pdf-bestand te openen, heeft u Acrobat Reader nodig. Daartoe door Ons gemachtigd kan ook de president in een vergadering van het college deze eed of de verklaring en belofte afnemen van de overige leden in gewone dienst, de leden in buitengewone dienst en de secretaris. Voor zover hij dat van belang acht, deelt hij Onze betrokken Minister in persoon de resultaten mee van zijn bevindingen. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan het tijdvak als bedoeld in artikel XV, tweede lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim, worden verlengd overeenkomstig het veertiende en vijftiende lid van dat artikel.

De leden en de secretaris vervullen overigens geen betrekkingen die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van hun ambt of handhaving van hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. Het bestand dat u probeerde te downloaden kon niet gevonden worden. De Algemene Rekenkamer doet Onze betrokken Minister kopie toekomen van de brieven die zij toezendt aan een rechtspersoon, aan een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma of aan een instelling als bedoeld in het achtste lid. Handhaaft de Algemene Rekenkamer bij haar eindbeslissing haar bezwaar en betreft dit een ander bezwaar dan bedoeld in het eerste lid, dan maakt zij daarvan melding in het betrokken rapport, bedoeld in artikel 82, vijfde lid. Geen besluiten zullen in de vergadering van het college kunnen worden genomen, indien niet ten minste de meerderheid der leden van het college tegenwoordig is. Zo waarlijk helpe mij God almachtig! Dat verklaar en beloof ik!'. Om tot lid te kunnen worden benoemd, moet men Nederlander zijn. De artikelen 5 12, 5 13, 5 15 en 5 17 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het gebruik van de bevoegdheid vermeld in het derde lid. Het tweede lid van artikel 63 is van overeenkomstige toepassing. Parlement, de Raad en de Commissie besproken worden. Ik zweer beloof trouw aan de Koning, dat ik de Grondwet steeds zal helpen onderhouden en mijn ambt met eerlijkheid, nauwgezetheid en onpartijdigheid zal vervullen.

Ook voor het personeel bedoeld in het vorige lid kan de Algemene Rekenkamer voorschrijven dat daarvan hetzij de eed, hetzij de verklaring en belofte wordt afgenomen. De taken en bevoegdheden van de president worden bij diens afwezigheid of ontstentenis waargenomen door het aanwezige lid in gewone dienst, dat het oudste is naar rang van benoeming. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; wanneer de stemmen staken, beslist de stem van de president. De president brengt alle stukken, welke aan de Algemene Rekenkamer of aan hem in zijn hoedanigheid worden toegezonden, voor zover zij niet bij het reglement van orde zijn uitgezonderd, ter behandeling in de vergadering van het college. De Algemene Rekenkamer verstrekt aan Onze betrokken Ministers, Onze Minister van FinanciŽn en aan de Staten-Generaal zodanige mededelingen als zij nodig oordeelt.

Ons bedrijf heeft altijd een regeling voor vervroegde pensionering gekend. De betrekkingen die de leden en de secretaris buiten hun ambt vervullen, worden door de president openbaar gemaakt. Tevens kan zij daaromtrent een aantekening plaatsen in haar rapport bij het Financieel jaarverslag van het Rijk. Advocaten, Advocaat, Advocatenkantoor, Rotterdam, Durdu, Kose, Agema,Turk, Turkse, Avkat, Avukat, Hukuk, Kanun, Durdu c. Onze Minister van FinanciŽn voert overleg met de Algemene Rekenkamer inzake de bij of krachtens deze wet te stellen regels, met uitzondering van de regels, bedoeld in de artikelen 18, eerste lid en 65. Van een vacature onder de leden geeft de Algemene Rekenkamer zo spoedig mogelijk kennis aan Ons en aan de Tweede Kamer.