Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Check of u een pensioengat heeft met een aantal simpele vragen
Pensioengat - Bovendien kunt u met deze online calculators danwel berekeningen uw pensioengat bepalen. Dit komt omdat in iedere pensioenregeling rekening wordt gehouden met een franchise. Zo kunt u eenvoudig en snel nagaan of u een pensioengat heeft... meer

Huurwaardeforfait is een verouderd begrip, vervangen door eigen woning forfait
Huurwaardeforfait - Huurwaardeforfait is een verouderd begrip, vervangen door eigen woning forfait. Huizen van voor 1900 zijn ook veel mooier en zijn niet in conflict met het landschap, zoals bijvoorbeeld een oude boerderij... meer

Het is altijd goed om eens uw ziektekosten te vergelijken
Ziektekosten - Vooral nu de basisverzekering er toe bijdraagt dat het vergelijken van ziektekosten een stuk eenvoudiger is geworden. Het College voor zorgverzekeringen CVZ coordineert en financiert de uitvoering van de... meer

De gemeente heeft dit recht soms, in het belang van de ruimtelijke ordening
Belastingvrije som - Brengen sommige banken in rekening wanneer u afziet van een hypotheek terwijl u de offerte eerder had geaccepteerd. Informatie is ook via de Belasting Telefoon te verkrijgen, tel... meer


Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Akte Van Fusie

Het zijn van Erelid, Lid van Verdienste of Begunstiger van de Afdeling eindigt op door Statuten N. Ontzetting wordt nader geregeld bij Reglement Rechtspleging N. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Het voorstel tot wijziging wordt woordelijk bij de agenda gevoegd. Onder ontbinding wordt verstaan het opheffen van de Afdeling. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. Om de complicaties bij een bedrijfsfusie te voorkomen, gaat men dikwijls over tot een aandelenfusie. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. Bij enkele kandidaatstelling geschiedt benoeming bij acclamatie.

Door uitgifte en overdracht van aandelen worden ondernemingen samengevoegd. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten.