Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Een verzamelpolis voor klassieke bromfietsen van 20 jaar en ouder
Bromfiets verzekeringen - Een verzamelpolis voor klassieke bromfietsen van 15 jaar en ouder. Losse verzekering voor een klassieke brommer vanaf 25 jaar oud. Een verzamelpolis voor klassieke bromfietsen van 20 jaar en ouder... meer

Vaak wordt het begrip pensioen verward met lijfrente
Verzekering pensioen - Pensioengat kan eveneens ontslaan door verkeerde beslissing van waardeoverdracht. Meestal betaalt u daar zelf voor en legt uw werkgever ook een deel in. Werknemers bijdrage in pensioen is fiscaal aftrekbaar... meer

Meerdere Friese gemeenten hebben Dubo-aspecten in hun beleid opgenomen
Duurzaam bouwen dubo - Meerdere Friese gemeenten hebben Dubo-aspecten in hun beleid opgenomen. Bedrijven moeten ook antwoord kunnen en willen geven op gerechtvaardigde vragen uit de maatschappij. Voor de Olympische Spelen van 2012 in Londen is een lijst gepubliceerd met doelstellingen op het gebied van duurzaamheid... meer

Snel verdiend! Vakantiewerk via Unique uitzendburo binnen 3 dagen je salaris
Vakantiewerk - Highline is een vakantiewerk bedrijf dat zich richt op uitzendbureau die parttime willen bijverdienen. Welk werk mag je doen als je 13 of 14 jaar bent?Je mag klusjes rond het huis doen en er moet iemand bij je in de buurt zijn die op jou let... meer


Het voorstel van de commissie die de nota heeft opgesteld wordt overgenomen.

Advies P

Massizzo legt uit hoe men met behulp van de econometrie de additionele kosten van een kind kan berekenen. De Raad heeft geen bezwaar tegen toekenning van beide uitkeringen tegelijkertijd. De Raad laat weten aan het bestuur van de Bank dat alleen een toelage mag worden gegeven aan personeel dat uitmuntend of zeer goed heeft gefunctioneerd. Eerste vergadering van de Raad in zijn nieuwe samenstelling. De voorzitter verbaast zich dat dit wetsontwerp al bij de Ministerraad ligt. Aanwezig zijn vertegenwoordigers van het Centraal Orgaan Samenwerkende Organisaties COSO. De taak van deze commissie ging na 1958 over op de Commissie Sociale Verzekeringen. De huidige voorzitter stelt zich niet herkiesbaar voor de op 1 oktober 1967 ingaande zittingsperiode. Algemeen secretaris Swiebel wordt voorgedragen als waarnemer in een door de minister van Onderwijs in te stellen Commissie-Van Dijk. Na stemming wordt besloten het besluit niet te wijzigen. Besloten wordt dit te publiceren in een oplage van 2.

Deze betreffen het recht op pensioen voor weduwen van emigranten, het recht op pensioen bij een sterfbedhuwelijk en wezenpensioen en een beroepsopleiding. De Raad adviseert de minister dit werk niet onder de Ongevallenwet-1921 te brengen. Na de hearing wordt er zonder de dames beraadslaagd over de te volgen procedure. De meerderheid van de Raad 12 tegen 6 stemmen vindt dat leden van de Raad niet tegelijk bestuurslid mogen zijn van het GAK. De voorzitter meldt dat de regering haast heeft met het advies.

Dit punt wordt eerst voorgelegd aan de Geneeskundige Commissie. Het gaat om WW-uitkeringen aan mijnwerkers die worden omgeschoold. Vonk financieel adviseurs bv uit Arnhem is een onafhankelijk adviesbureau voor financiėle diensten. Van Dijk werkgevers en enkele andere raadsleden hebben behoefte aan een nota van het secretariaat over de gevolgen van de invoering van een interim-regeling voor invaliden. De Commissie Toezicht Sociale Verzekeringsbank wordt opgedragen dit met het bankbestuur te bespreken. Noord-Nederland wenst niet over te dragen en staat juridisch sterk. Besloten dat de secretaris een vervolgnotitie maakt met een opsomming van de argumenten voor en tegen. De Ziekenfondsraad heeft voorgesteld iets te doen tegen het verschijnsel dat werknemers als gevolg van een loonsverhoging niet meer verplicht verzekerd zijn en zichzelf moeten verzekeren. Vlek, vertegenwoordiger van de middenstand, heeft gezorgd voor een tweede vertegenwoordiger, aangezien hij niet altijd aanwezig kan zijn. In de Raad is de verdeeldheid groter dan in het DB. Er worden vragen gesteld over opname van statistische gegevens. Ik heb nog enkele systemen toegevoegd in de database, voor mij het gebruiksgemak wat verhoogd en de layout iets aantrekkelijker gemaakt gecentreerd, kleinere afbeeldingen . Enkele raadsleden vinden het onnodig dat de Raad deze uitgeeft.

Het conceptbesluit hierover wordt voor de derde maal terugverwezen naar het DB. Van Esveld, zou graag meer kroonleden in deze commissie zien. Het gaat om de representativiteit van organisaties. De voorzitter zou graag zien dat er frequenter wordt vergaderd. Besloten de minister te adviseren deze verzekering op te heffen. De Gaay Fortman te vragen nog voor een jaar voorzitter te willen blijven. De Commissie vindt dat het op haar weg ligt hierover te adviseren. Na een lange discussie wordt besloten dit punt aan te houden.

Het betreft een interpretatie waar de Bedrijfsvereniging voor de Textielindustrie om heeft gevraagd. Voorstel de leeftijdsgrens te verlagen van 50 naar bijvoorbeeld 35 jaar. Advies aan de staatssecretaris dit te verhogen van Fl. De vragen en het antwoord en een brief van de minister zijn aan de notulen toegevoegd. Met 11 tegen 10 stemmen wordt besloten het advies nog niet vast te stellen. Het salaris van de voorzitter van de Bank mag niet hoger worden dan dat van de voorzitter van de Raad. De Raad meent dat er geen aanleiding is om de Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten op te heffen. Advies aan de minister om de statuten voor de mijnindustrie goed te keuren en om vragen te stellen aan de Bedrijfsvereniging voor de Elektrotechnische industrie c. De Raad is unaniem van oordeel dat de besluiten van de Bank ontoelaatbaar zijn.