Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

De koopsom van het pand in Alblasserdam bedraagt 5
Pand huren - Naar mijn idee kan je je bij de meeste verenigingen prima vermaken. Technisch is het helaas niet eenvoudig om zoiets te regelen. Verder kan het natuurlijk afstotend zijn als je ineens 3 keer in de week verplicht moet borrelen etc... meer

Deze Claes is de stamvader van allen, die de achternaam Klarenberg dragen
Klarenberg - Deze Claes is de stamvader van allen, die de achternaam Klarenberg dragen. Zie hierover ook het 3-maandelijks verslag van Zuiderzeewerken 28, 1957, pag. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld... meer

Een volledig aflossingsvrije hypotheek is in de meeste situaties niet mogelijk
Aflossingsvrij - Bij de reclamemakelarij is het precies andersom, zij stellen de zaken altijd gunstiger voor dan ze zijn, veel geschreeuw, weinig wol, en eigen haard, vertrouw nooit de gasten van de waard... meer

Niet-bestaande Belastingkamer behandelt toch nog lopende zaken
Belastingkamer - Belastingkamer, wegens opheffing van de Belastingkamer. Tariefcommissie geeft u dan bericht over het verleende uitstel. Niet-bestaande Belastingkamer behandelt toch nog lopende zaken... meer


Heel hoofdstuk 6 gaat over de melding van misstanden.

Vrijheid Van Meningsuiting

In het algemeen hoeft de werkgever niet toe te staan dat klanten worden geconfronteerd met uitingen van de werknemer, die alleen de relatie van werkgever en werknemer betreffen. Bijvoorbeeld als hij de informatie bekend heeft gemaakt om ernstige calamiteiten, zoals milieurampen, te voorkomen. In beginsel dient een werkgever toe te staan dat werknemers streven naar medezeggenschap over doel en werkwijze van de organisatie, zolang dat maar op een evenredige wijze gebeurt. Niet elke misstand moet meteen bij ontdekking worden gemeld. Als de belediging of bedreiging schriftelijk gebeurt, zal dat eerder tot arbeidsrechtelijke gevolgen leiden, omdat dan minder sprake is van een emotionele opwelling. Maar een eenvoudige blik op onze wetgeving leert dat Mohammed B. De werknemer die hiermee geen genoegen neemt, ziet zich dan genoodzaakt om hulp van buiten in te roepen. Het is ook mogelijk dat de werknemer uitingen doet waarbij hij duidelijk blijk geeft van een maatschappelijke betrokkenheid. Een bepaalde werknemer heeft al een aantal bijzonderheden over zijn werk 'aan de grote klok gehangen', en de werkgever wil voorkomen dat hij nog meer bekend maakt. Maar dat kan ook stilzwijgend, door de werknemer anders, op een negatieve manier te behandelen. Het formuleren en bekendmaken van conclusies op basis van bijzonderheden die geheim behoren te blijven, wordt in dit soort gevallen gelijkgesteld met het prijsgeven van die bijzonderheden zelf.

Een meldingsplicht van de werknemer verdraagt zich eigenlijk niet met diens positie als ondergeschikte die afhankelijk is van de arbeid van de werkgever. Dat is weer anders als de werknemer door de klant gevraagd wordt naar zijn opvattingen. Een verdrietige demonstrant tijdens de lawaaidemonstratie tegen de moord op Theo van Gogh. De verantwoordelijke voor de misstand reageert niet rechtstreeks naar de melder, maar zet derden tegen de melder op. Verder heeft ieder burger het recht aangifte te doen van welk strafbaar feit dan ook. Er moet veel waarde worden gehecht aan het respect voor anderen. De organisatie is in opspraak geraakt en de werkgever wil door afkondigen van een mediastilte in rustiger vaarwater terechtkomen.

Een stoet juristen en politici spreekt schande van het verwijderen van spandoeken in Amsterdam. In de praktijk is uiterst onzeker hoe de rechter zal oordelen. Deze regels vloeien voort uit artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Waar begin je mee, welke hulpmiddelen staan ter beschikking, welke obstakels kom je tegen? Het gaat erom zo weinig mogelijk aan het toeval over te laten. Het tegen de directeur roepen door een werknemer 'dat liegt u', in het bijzijn van derden naar aanleiding van een ongemotiveerd verwijt van die directeur, is volgens de rechtbank geen dringende reden voor ontslag.

Soms leidt actie tot de beste analyse, tot een beter inzicht in de dynamiek van de organisatie. Het was georganiseerd, georkestreerd, massaal, en langdurig. Het probleem is de aanwezigheid van een misstand, terwijl niemand er iets aan lijkt te willen of kunnen doen. Wie na een melding onder vuur komt te liggen doet er verstandig aan na te gaan 1 waarom dat is en 2 wat eraan te doen valt. Voordat de werknemer een derde inschakelt moet hij er op z'n minst redelijkerwijs van uit kunnen gaan, dat de werkgever de misstand niet of niet op tijd zal aanpakken. Het gaat hier dus om een speciale categorie bijzonderheden over het bedrijf, die desalniettemin als bedrijfsgeheimen worden beschouwd zie paragraaf 6.

Wie kennis neemt van een zeer ernstig misdrijf omschreven in artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering is verplicht daarvan aangifte te doen bij justitie. Wat dat in de praktijk betekent komt in de volgende hoofdstukken aan de orde. De werknemer kan in redelijkheid menen dat hij in geval van intern aankaarten zal worden benadeeld. Deutsche Bahn eist dat Indymedia die links verwijdert. Misschien moeten ook de doelen worden bijgesteld en dus het plan van aanpak. Wie iets wil bereiken, doet er verstandig aan te bepalen welk probleem als eerste moet worden aangepakt. Op grond van artikel 7 van de Grondwet mag de werkgever vooraf geen controle uitoefenen op uitingen van werknemers die geen verband hebben met de arbeid zie de paragrafen 3. Van bekendmaken is sprake als de bijzonderheid wordt meegedeeld aan iemand voor wie die bijzonderheid een geheim behoort te blijven. De uitingen dragen bij aan de openbare meningsvorming. Het werd duidelijk dat dit serieus genomen diende te worden. Dat was ook het lot van het zoontje en de rest van de familie van Theo van Gogh.