Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Besloten een ad-hoc-commissie in te stellen onder leiding van prof
Advies p - Molenaar, ondervoorzitter van de Raad en plotseling overleden, uit. Gebleken is dat er ernstig is gefraudeerd en dat het bestuur van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid voldoende heeft gedaan om fraude te voorkomen... meer

Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden
Woz waarde - Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. De verkregen uitkomst vermeerderen we vervolgens met de waarde van de grond... meer

Ziekenfonds en particuliere verzekering zijn een zorgverzekering geworden
Inboedel verzekering - Een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde windkracht 7. Wilt u weten waar u de laagste rente krijgt of wie de beste vooorwaarden heeft? Maak hier een vergelijking van bijna alle aanbieders en vraag een offerte aan... meer

Welke zorgverzekeringen passen bij uMaak een selectie uit alle zorgverzekeringen op basis van uw wensen
Zorgverzekering - Welke zorgverzekeringen passen bij uMaak een selectie uit alle zorgverzekeringen op basis van uw wensen. De verwerkingtermijn bij Trias is momenteel minder dan tien werkdagen. Dat voorkomt volgens de woordvoerster onnodige kosten bij de berekening van het eigen risico of extra kosten bij een eventuele teruggave van de no-claim... meer


De voorzitter meent dat de Raad meer in de publiciteit moet komen.

Besloten wordt nog een jaar lang subsidie te geven, vanaf 1 januari 1966 moet het op eigen wieken kunnen drijven. Vaststelling van twee reglementen een besloten deze aan de minister ter goedkeuring voor te leggen. Besloten de Stichting van de Arbeid hierover te polsen. De Raad is zeer tevreden over deze demarche en stuurt deze zaak door naar de Geneeskundige Commissie. Bij de bespreking van de maandverslagen over mei en juni 1961 punt 7 van de agenda blikt de herbenoemde voorzitter, prof. De Raad neemt nog geen beslissing en verwijst de zaak terug naar de commissie ad hoc.

Besloten dat de secretaris de gerezen problemen in een notitie verwoord. De Raad meende en meent nog steeds dat ambtenaren geen raadslid mogen zijn en dat dit dus ook geldt voor de directeur-generaal van de Volksgezondheid. De Raad is voor een splitsing van de administratie van de bedrijfsvereniging in een zelfadministrerend gedeelte en een GAK-gedeelte. Enkele besluiten ten aanzien van de indeling van bedrijven onder andere Unilever en enkele organisaties in het mijnbedrijf. Er komen nog meer aanvullende adviezen en deze zullen ook worden gepubliceerd. De vergaderingen werden bijgewoond door vertegenwoordigers van de ministeries van Sociale Zaken c. Besloten wordt om een publicatieblad uit te gaan geven met daarin besluiten van de Raad en relevante koninklijke besluiten. Aan de screendump te zien was je met BitComet films aan het downloaden.

De commissie meent dat een regeling opgenomen moet worden in de WW. Discussie over de verhouding die volgens sommigen niet goed is. De minister laat weten nog niet over te willen gaan tot een verlaging van de premie, omdat de regering de kinderbijslag in studie heeft. Dit zal worden bericht aan het Sociaal Fonds Bouwnijverheid. Bespreking van twee standpunten en besloten deze in een nota te verwerken. Notitie van de heren Mulder ministerie van Sociale Zaken c. Besloten wordt een publicatieblad en een circulaireklapper uit te gaan geven. Dit betreft de voorkoming of beperking van de samenloop cumulatie van uitkeringen ingevolge die wetten met een uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere mogendheid.

Na een lange discussie wordt besloten dit punt te verdagen naar de vergadering van september 1954. Raadslid Molenaar heeft een minderheidsnota ingediend. Besloten hierop in de volgende vergadering terug te komen. Besloten hoofdstuk I aan de subcommissie voor te leggen. De Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij en de Ver. Besloten een gemengde commissie in te stellen die zich gaat buigen over de functie van de sociale werkvoorziening ten aanzien van de revalidatie in het kader van de WAO. Dit advies gaat naar de Commissie Ontwikkeling Nationale Economie. Bespreking van de door de heren Heij en Vaandrager geschreven nota. De minister heeft aan de Raad een brief over de verdienstetoelage geschreven.

Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst over het verplicht overleg. Na enige discussie besloten dat de voorzitter van de commissie een documentatienota zal samenstellen. Bespreking van een door het secretariaat gemaakte tweede notitie. De Raad wil niet meewerken aan een wijziging van de statuten. Het betreft de verzekeringsplicht van werknemers die niet in dienst van een onderneming zijn. De Raad laat de minister weten dat de Raad er nog niet uit is, maar dat hij in meerderheid er nog net zo over denkt als in 1953. Besloten wordt dat de leden van de commissie eerst hun achterbannen raadplegen. Swiebel, tot dan toe werkzaam op de afdeling Sociale Verzekering van het ministerie van Sociale Zaken, wordt benoemd tot algemeen secretaris. Dit houdt verband met onder meer mijnwerkers die aan silicose lijden. Na een lange discussie besluit de Raad dat de Bank een andere bestuursvorm moet krijgen.