Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen volgend jaar een lagere AWBZ-premie betalen dan de mensen die in Nederland wonen
Awbz-premie - Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen volgend jaar een lagere AWBZ-premie betalen dan de mensen die in Nederland wonen. In die landen zijn de voorzieningen voor ouderenzorg veel kariger dan in Nederland... meer

Op die manier kunt u nog maximaal een jaar extra premievrijstelling opbouwen
Aov premie - Bovendien profiteert u van een breed aanbod van preventieve diensten, tegen aantrekkelijke kortingen. Je ziet ook dat jouw voordeel uit de lagere zkv komt en niet eens van de loonsverhoging... meer

Dit artikel omtrent de oprichting van de Dienst voor de Mededinging als instelling van openbaar nut werd reeds uitvoerig besproken in het algemeen gedeelte van de toelichting
Algemeen Prijspeil - Dit artikel omtrent de oprichting van de Dienst voor de Mededinging als instelling van openbaar nut werd reeds uitvoerig besproken in het algemeen gedeelte van de toelichting. Moet gelezen worden in samenhang met het eerste lid van artikel 8... meer

What's auto verkopen includes auto te koop auto verhuur
Auto belasting - What's auto alarm by grand theft auto or 2e hands auto. Verheug me er zo op!!! Voor mij geen natuur dit weekend, maar dat staat zeker nog eens op de agenda. De nieuwe regeling gaat ten koste van werknemers die met hun eigen auto voor de baas rijden... meer


De ongeschiktheid mag niet zijn oorsprong vinden in ziekte van de ambtenaar.

De ambtenaar heeft bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte gedurende een tijdvak van 52 weken recht op de doorbetaling van zijn bezoldiging. Van de gestelde regels wordt door Onze betrokken Minister mededeling gedaan aan de Algemene Rekenkamer. Aan de Algemene Rekenkamer wordt toegevoegd een secretaris die op voordracht van de Algemene Rekenkamer bij koninklijk besluit wordt benoemd en ontslagen. Wethouder Joss Tabak testte het ov! Zij wil haar ervaringen bespreken met connexxion. De ingevolge het eerste lid vervallen aanspraken herleven met ingang van het tijdstip waarop de ambtenaar of de gewezen ambtenaar alsnog gevolg geeft aan de betreffende verplichting op grond van dat lid. Het bevoegd gezag kan ter staving van de zwangerschap een verklaring van een arts of van een verloskundige verlangen. Grond voor ontslag is voorts dat het lid handelt in strijd met artikel 73, derde lid. De bezoldiging waarop de ambtenaar ingevolge het derde en vierde lid aanspraak heeft, kan aan anderen dan de ambtenaar worden uitbetaald. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, indien bij de oprichting van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 34, eerste lid, ten aanzien van deze rechtspersoon taken en of bevoegdheden ontstaan voor de Algemene Rekenkamer.

In een klein bedrijf leidt een verstoorde arbeidsrelatie al snel tot ontslag. Gaat het echter om een werknemer die op zichzelf goed functioneert, dan mag van de werkgever een extra inspanning worden verwacht. Over ieder soort ontslag krijgt u informatie en tips hoe u het beste kunt handelen. De president, de overige leden in gewone dienst, de leden in buitengewone dienst en de secretaris leggen, alvorens hun ambt te aanvaarden, in Onze handen de volgende eed verklaring en belofte af. De ambtenaar is in geval van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte verplicht dit zo spoedig mogelijk, doch in elk geval niet later dan op de tweede dag van die ongeschiktheid, te melden. De Algemene Rekenkamer kan het aanstellen, schorsen en ontslaan van ambtenaren opdragen aan de secretaris. Verder krijgt u informatie over de zogenaamde gouden handdruk, de afwikkeling van het ontslag en informatie over uw WW-rechten en de bovenwettelijke uitkering. In de regel wordt een ambtenaar als onbekwaam beschouwd wanneer hij blijvend onvoldoende kennis, vaardigheden of niveau heeft om zijn functie naar behoren te kunnen uitoefenen.

De werkgever kan een ambtenaar eervol ontslaan als blijkt dat hij onbekwaam of ongeschikt is voor zijn functie. Overigens vond de Algemene Rekenkamer verder geen relevante signalen. De ongeschiktheid mag niet zijn oorsprong vinden in ziekte van de ambtenaar. In geval de Algemene Rekenkamer dit in het algemeen belang geboden acht, maakt zij van haar bevindingen melding in een rapport of het verslag, bedoeld in artikel 95, eerste onderscheidenlijk tweede lid. Ja, met dien verstande dat de heer van Buitenen niet ontslagen is. Als de Algemene Rekenkamer na afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn niet van een zodanige indiening is gebleken, doet zij daarvan mededeling aan de Tweede Kamer. In dat geval dient de procedure van ontslag bij zieke te worden gevolgd. Een verstoorde arbeidsrelatie kan reden zijn voor ontslag.

Sommige ambtenaren blijven na hun ontslag bijvoorbeeld nog een jaar soms langer in dienst, en worden in zon periode doorbetaald. Statuut en in het bijzonder de plicht tot vertrouwelijkheid. Geen ontslag voor oversekste werknemer nadat deze het boetekleed heeft aangetrokken. De Algemene Rekenkamer kan de in dit artikel vermelde bevoegdheden uitoefenen zolang als en over de jaren dat de Staat daarbij belang heeft. Wat voor de een porno heet, is voor de ander gewoon een grappig plaatje.