Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Delta Lloyd Private banking richt zich op vermogensbeheer van particulieren
Vermogensbeheer - Delta Lloyd Private banking richt zich op vermogensbeheer van particulieren. Als u daar prijs op stelt, wordt uw portefeuille door ons beheerd, waarbij we uiteraard goede afspraken maken over de vrijheid die u ons daarin toestaat... meer

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden
Bezwaarschrift - Het indienen van een bezwaarschrift heeft in beginsel geen schorsende werking tot gevolg. Stadstoezicht verricht de werkzaamheden in opdracht van zijn opdrachtgevers. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken, nadat het besluit is bekendgemaakt, te worden ingediend... meer

Voor het efficiŽnt voeren van de aangiftepraktijk maken alle toonaangevende fiscale kantoren gebruik van Kluwer Klubas
Ib aangifte - Naast deze regelmatig voorkomende aangiften zijn er nog andere die eenmalig of incidenteel voorkomen. Zolang tussen verschillende partijen alles koek en ei is hoor je daar niemand over... meer

Deze Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit en financiering van de kinderopvang
Belastingdienst kinderopvang - Als dat zo is, maakt de Belastingdienst de toeslag in maandelijkse termijnen rechtstreeks aan u over. Via regelmatige inspecties wordt het kwaliteitsniveau gecontroleerd. De Wet kinderopvang verplicht werkgevers niet tot een bijdrage... meer


Besloten een ad-hoc-commissie in te stellen onder leiding van prof.

Advies P

Molenaar, ondervoorzitter van de Raad en plotseling overleden, uit. Gebleken is dat er ernstig is gefraudeerd en dat het bestuur van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid voldoende heeft gedaan om fraude te voorkomen. Vaststelling van het conceptbesluit dat aan de minister wordt toegezonden. De Bedrijfsvereniging voor de Textielindustrie heeft klachten geuit. Nederlandse Katholieke Middenstandsbond de heren P. Dit zou moeten gelden voor ongehuwde vrouwen van 45 jaar en ouder.

De nota wordt niet aan de orde gesteld en men wacht op een vragenlijst van het secretariaat. Besloten wordt de beslissing uit te stellen en een brief aan de drie organisaties te sturen. Bespreking van een nota van de secretaris over het begrip invaliditeit. Raadslid Van Dijk stelt dit tijdens de Rondvraag aan de orde. De staatssecretaris wil hierover binnen enkele weken een advies van de SVR. Hij stelt voor de taakstelling uit te breiden, zodat men de dienst beter uit kan rusten. Stichting Federatie Organisaties Intellectuele Beroepen de heren luitenant-generaal b. Bespreking van de instanties aan wie een lijst wordt toegestuurd. Deze hebben echter weinig belangstelling voor de in deze commissie behandelde kwesties. De raad zal hier mogelijk ook bij worden betrokken. Vos opgestelde rapport wordt besproken en vastgesteld.

Het advies wordt vastgesteld en de minderheidsnota, waarbij raadsleden Muntendam en Jurgens zich aansluiten, wordt meegezonden. Sorry maar dit is mijn eigen mening en die zal zeker erg verschillen met andere mensen. Advies aan de minister om akkoord te gaan met de overdracht van dit centrum aan de GMD. Besloten via de Raad een brief te zenden aan de minister van Sociale Zaken. De Raad vindt het niet juist om de leeftijdsgrens voor deze mensen van 18 op 27 jaar te brengen. Van deze vergadering en de toen gehouden hearing is geen verslag gemaakt omdat mej. Het wordt aan het begin van elke zittingsperiode aan de nieuwe Raad voorgelegd. De Raad gaat niet akkoord met de toekenning van nieuwe verdienstetoelagen op 1 januari 1964. De lening van 7 miljoen gulden door de Bedrijfsvereniging aan het Risicofonds voor het Schildersbedrijf wordt goedgekeurd.