Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

In de woningcatalogus staat aangegeven hoeveel woningen er gemiddeld in een jaar vrijkomen en hoeveel mensen staan ingeschreven
Woning inschrijven - In de woningcatalogus staat aangegeven hoeveel woningen er gemiddeld in een jaar vrijkomen en hoeveel mensen staan ingeschreven. Als je geneeskunde gaat studeren doe je dat toch vanuit een ideaal en niet omdat je later graag een jacht wilt kopen... meer

Eigen bijdrage aan werkgever betaalt voor auto van de zaak
Bijdrage ziektekosten - Het gaat hierbij om de vergoeding van de eigen bijdrage die een werknemer moet betalen voor de behandeling door bijvoorbeeld een arts of tandarts. Vanaf de leeftijd van 62 jaar kan de medewerker zijn versterkt ouderdomspensioen laten ingaan... meer

In de financiŽle administratie is veel vraag naar goed opgeleide mensen
FinanciŽle cursus - Heb je het diploma Assurantie B op zak, dan krijg je vrijstelling voor Basisopleiding financiŽle dienstverlening en voor de vervolgmodules Leven en Schade. Meer weten? Kijk dan in de linkerbalk onder extra informatie... meer

Soms wordt u daarbij verzocht uw bezwaarschrift aan te vullen
Bezwaarschrift - Het indienen van een bezwaarschrift heeft in beginsel geen schorsende werking tot gevolg. Verder rest mij nog te vermelden de historische waarde die deze bomen vertegenwoordigen... meer


Aan de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Markelo eene som van vijftig gulden aan contanten, vrij van successierechten.

Altjen Hagens gebooren den 10 january, gedoop den 4 february. Hij zou gevlucht zijn en enkele maanden ondergedoken zijn geweest bij de Visker aan de Visscherdijk in het Markelerbroek. Wolter Vedders is in 1838 uit de militaire dienst ontslagen wegens lichaamsgebreken. Snellink de voerlieden Derking en Vedders proces verbaal aangezegd, wegens het vervoeren van te zware vrachten rogge over den kunstweg van Markelo naar het station. Diena Vedders gestorven den 21 february 1848 van ouderdom van 29 jaar. Hendrik heeft van ca 1955 tot ca 1965 gewerkt bij Eternit te Goor en vervolgens tot 1974 een hobby-zaak gehad in Goor. In de nacht van 8 op 9 januari 1864 zijn een 4-tal bij elkaar staande huizen afgebrand, waaronder gedeeltelijk het woonhuis van Jan. Sonder argh list in oirconde der waerheit ende om te strecken nae behooren hebben verwalter Richter nevens de comparanten dese getekent ende gesegelt. Ook in 1907 leent Gerrit Jan Vedders f 500 aan Hendrik Jan Leeftink. Gerrit Jan was ingeschreven voor de Nationale Militie voor de lichting van het jaar 1877 en bij loting is hem ten deel gevallen nr.

Varenhorst heb ontfangen maar den Verwalter Marken Rigter D. Melkpot, theebus, peperbus, vier flessen, koffiebus en zeven lepels. Aan Hendrik Wolters twee mudden rogge, waardig elf gulden. Drie schepel land met rogge bezaaid, waardig dertig gulden. Een schepel land met boekweit bezaaid, waardig vier gulden. Daar de familie emigreert worden in juli 1855 twee openbare verkopingen gehouden om hun have en goed te verkopen. Sluit u alsnog uw hypotheek, uw verzekering, uw lening of uw pensioenpolis via ons af dan verrekenen wij de door ons te ontvangen provisie met uw nota. Hendrikus huwde eerder op 1-4-1782 te Goor met Willemina Francina Soeters. Hetzelfde echtpaar Snellink verkoopt ook in 1746 het naastgelegen Plasmans huis aan Berent Brinkers en Hendrica Hogewegh. Drie ganzen, vier hoenders, waardig twee gulden zeventig cent.

In 1769 verkoopt Harmen Vedders, dan weduwnaar, een stuk land voor f 268,-. Dat ter in verzuimstelling en het tijdsverloop voldoende en nimmer eenig bevel of soortgelijke acte noodig zal zijn. In 1837 laat Hendrik Jan Vedders een testament opmaken. In 1901 leent Jan Albert Vedders f 800 van zijn schoonvader Mannes Gerhardus Bekkenkamp. Aan Jan Bode op Effink een restant wegens een gekocht koebeest twaalf gulden. En heeft Jannes Sieverink, landbouwer te Gelselaar mede verschenen, insgelijks aan den notaris bekend, in zijne betrekking van boekhouder der Diaconie voornoemd, namens dezelve en hare regtverkrijgenden het bovenstaande aangenomen. De ondergetekenden Geertruida Fedders, gehuwd met Jacob Davidschot, schipper te Zwolle. Geertruy Vedders, huisvrouw van Jacob Davenschot, schipper wonende te Zwolle. Dat de vaste goederen door haar nagelaten bestaan in de onverdeelde helft in een stukje bouwland, gelegen in de gemeente Markelo en aldaar ten kadaster bekend in sectie E no 28 groot 13 roeden en 58 ellen. Ingeval van haar vooroverlijden zijn broers Roelof Jans Otten, Jan Jans Otten te Hoogeveen en Lambert Jans Otten te Zwartsluis. Twee weefgetouwen en daartoe behoorende gereedschappen, waardig dertig gulden.

De kooper zal moeten betalen en voor zijne rekening nemen alle de kosten en regten terzake dezer verkoop en koop gevallen of nog te vallen, daaronder begrepen die der levering. Voor een aantal adviezen zullen wij altijd een factuur sturen. Hij was eigenaar van de oudste kleermakerij hier ter plaatse. In december 1815 compareren Gerrit Jan Vedders en Jenneken Kubben voor de notaris i. Wordende deeze om te strekken als na behooren met overgaeve van een dubbeld aan uw van Gerigts weegen geinsinueerd, met last aan den onderrigter om van zijn gedaan exploict informa te relateeren. Vedders, benoemd tot onderwijzer aan de school te Elsen, met ingang van 15 mei eervol ontslag verleend als onderwijzer aan de dorpsschool aldaar. Vedders, echtgenote van Berend Hagens, wever te Neede, en bij vooroverlijden van hare kinderen, uit te betalen eene som van vijftig gulden eens, alsmede ondergehoudenheid tot voldoening van alle mijne wettige boedelschulden. Voorgaande bij testament vastgelegd op 2-11-1832 bij notaris Rambonnet te Kampen. Voor het vervoer van meststoffen en veevoeder van het station naar de Coop. Het huis aan de Nieuwstraat met tuin en boomgaard groot 25 roeden en 70 ellen. Zij voeren aan geen geld te hebben om elders dure brandstoffen te moeten kopen. Vervolgens is hij in Buurse terecht gekomen als boswachter. Door de marechaussee te Goor werd tegen den expediteur V.

Aan de eigenaars van het Stoevelaar Broek wegens hooipacht dertien gulden. Dina Vedders, huisvrouw van Gerrit Rouwendal, schipper wonende te Veessen. Ons kantoor heeft hier een ruime ervaring en vele succesvolle verkopen gerealiseerd via deze veiling. Akte van transport door Berend Hagens en Hermanus Vedders, wevers te Neede, aan Roelof Bloos van een perceel grond op de Bulten te Neede. Aanstelling van een voogd na het overlijden van Gerrit Jan voor de dan nog alle 5 minderjarige kinderen. Wij ondergetekenden Jan Harmen Vedders landbouwer en Gerrit Jan Vedders wever, beiden wonende in de Boerschap Beusbergen no 101 Schoutambt Markelo, provincie Overijssel, kiezende domicilie ten onze huize voormeld.